3050900172 SHIM

Description

4110000727178 软管夹箍CQ676100B Hose clip CQ676100B
4110000727179 软管夹箍CQ676120B Hose clip CQ676120B

4110000727102 油底壳总成D04197671 OIL PAN D04197671
4110000727013 螺塞DIN 910-M18X1,5-ST-A4C 1009613-30D SCREW PLUG DIN 910-M18X1,5-ST-A4C 1009613-30D
4110000727012 密封垫DIN 7603-A18X24-CU 1009612-30D SEALING RING DIN 7603-A18X24-CU 1009612-30D
4110000509246
六角头凸缘螺栓 EN1662-F-M8X16-10.9 3509646-52D
HEXAGON BOLT EN1662-F-M8X16-10.9 3509646-52D Y 28
4110000727183 油底壳垫片D04204451 Gasket D04204451

4110000727145 机油收集器总成F04207403 OIL SUCTION PIPE ASSEMBLY F04207403
4110000509208
六角头凸缘螺栓EN 1662-F-M8X25-10.9-ZNAL-A 3754627-52D
HEXAGON BOLT EN 1662-F-M8X25-10.9-ZNAL-A 3754627-52D

4110000509246
六角头凸缘螺栓 EN1662-F-M8X16-10.9 3509646-52D
HEXAGON BOLT EN1662-F-M8X16-10.9 3509646-52D
4110000509159 密封垫-机油收集器1010018-52D GASKET 1010018-52D

4110000509039
六角头凸缘螺栓 EN 1662-F-M8X35-10.9-ZNAL-AC 1009626-52D
HEXAGON BOLT EN 1662-F-M8X35-10.9-ZNAL-AC 1009626-52D

4110000509162 密封垫1011011-56D GASKET 1011011-56D
4110000727080
弹性圆柱销H 02341-B11X8-FE/ZN12C D01181406
CLAMPING BUSH H 02341-B11X8-FE/ZN12C D01181406

4110000509161 前端盖总成1011015-56D FRONTCOVER-OILPUMP 1011015-56D
4110000727164 曲轴前油封总成1005090B56D Rot.shaft lip seal 1005090B56D