3050900030 SHIM

Description

4110000727098 燃油输油泵总成D02113803 FUEL SUPPLY PUMP D02113803

4110000727118 皮带轮D04254511 PULLEY D04254511

4110000727081 皮带D01181612 STRAP D01181612

4110000509080 螺栓-皮带轮过渡法兰1005037-52D(04253406) TORX-HEAD BOLT 1005037-52D(04253406)
4110000727078
弹性圆柱销H 2341-B18X24-FE/ZN12C D01181404
CLAMPING BUSH H 2341-B18X24-FE/ZN12C D01181404

4110000727116 皮带轮D04252738 PULLEY D04252738

4110000727176 内六角圆柱头螺钉CQ2181290TF36 Cheese head screw CQ2181290TF36
4110000727136 多楔带胀紧轮总成D04294490 BELTING TIGHENER D04294490

4110000727175 内六角圆柱头螺钉CQ2181045TF32 Cheese head screw CQ2181045TF32

4110000727138 风扇支架多楔带轮总成D04297408 BELTING TIGHENER D04297408

4110000727155 前悬左支架F04288659 ENGINE FRONT SUPPORT BRACKET F04288659
4110000727171 六角头螺栓CQ1501640TF36 Hexagon bolt CQ1501640TF36
4110000727046 平垫圈3701623-30D PLAIN WASHER 3701623-30D

4110000727156 前悬右支架F04288660 ENGINE FRONT SUPPORT BRACKET F04288660
4110000727171 六角头螺栓CQ1501640TF36 Hexagon bolt CQ1501640TF36
4110000727046 平垫圈3701623-30D PLAIN WASHER 3701623-30D

4110000509018 螺塞 DIN 7604-AM14X1,5-ST-A4C 1002622-52D
SCREW PLUG DIN 7604-AM14X1,5-ST-A4C 1002622-52D
4110000509230 密封垫 DIN7603-A14X18-Cu 3509644-52D SEALING RING DIN7603-A14X18-Cu 3509644-52D
4110000727124 堵盖D04283180 CAP D04283180
4110000727040 O型密封圈H 2927-96X4-NBR-1-70 3509648-D007 O-RING H 2927-96X4-NBR-1-70 3509648-D007
4110000509086
六角头凸缘螺栓EN 1662-F-M10X20-10.9-A4C 1005639-30D
HEXAGON BOLT EN 1662-F-M10X20-10.9-A4C 1005639-30D