3050900013 BEARING HOLDER

Description

4110000727050
机油标尺总成 H 3535-BG-683-650X13-OE B01180110
DIPSTICK H 3535-BG-683-650X13-OE B01180110

4110000727154 标尺管F04284591 PIPE F04284591
4110000727151 支架F04259307 BRACKET F04259307
4110000509155 管箍DIN 3017-B1-15X9-W1-2 CQ67616 CLAMP DIN 3017-B1-15×9-W1-2 CQ67616
4110000509153 管箍DIN 3017-B1-12X9-W1-2CQ67612 CLAMP DIN 3017-B1-12×9-W1-2 CQ67612
4110000509049
六角头螺栓 ISO 4017-M6X80-8.8-A4C 1009611-56D
HEXAGON BOLT ISO 4017-M6X80-8.8-A4C 1009611-56D

4110000509029
六角梅花凸缘螺栓
H2032-HBM12X150-10.9-ZNAL-A 1002667-56D
TORX-HEAD BOLT H2032-HBM12X150-10.9-ZNAL-A 1002667-56D

4110000509030
六角梅花凸缘螺栓
H2032-HBM16X140-10.9-ZNAL-A 1002668-56D
TORX-HEAD BOLT H2032-HBM16X140-10.9-ZNAL-A 1002668-56D

4110000727077
弹性圆柱销H 2341-B18X18-FE/ZN12C D01181403
CLAMPING BUSH H 2341-B18X18-FE/ZN12C D01181403

4110000727191 飞轮壳F04297793 Connection housing F04297793
4110000509035 组合螺栓CQ1460612TF36
HEXAGON BOLT WASHER ASSEMBLY CQ1460612TF36

4110000509033 飞轮壳盖板1002063-52D COVER PLATE 1002063-52D
4110000509036 飞轮壳防尘盖板1002071-56D COVER PLATE 1002071-56D

4110000727123 飞轮齿环总成D04282542 FLYWHEEL D04282542

4110000509078 飞轮螺栓1005121-30D(04255865) HEXAGON BOLT 1005121-30D(04255865)

4110000727035
六角凸缘螺栓EN 1662-F-M8X75-10.9-ZNAL-A 1307629-52D
HEXAGON BOLT EN 1662-F-M8X75-10.9-ZNAL-A 1307629-52D

4110000727052 0型密封环B01181609 O-RING B01181609
4110000727053
密封圈H 2927- 26,34X5,33-EPDM-6-70 B01182556
O-RING H 2927- 26,34X5,33-EPDM-6-70 B01182556
4110000727105 缸体燃油入口连接体总成D04205594 CONNECT D04205594

4110000509269
六角螺栓EN 1662-F-M8X12-LG 2,5-10.9-A4C 3724612-30D
HEXAGON BOLT EN 1662-F-M8X12-LG 2,5-10.9-A4C 3724612-30D

4110000727007 垫片1005659-65D PLAIN WASHER 1005659-65D